BOA VISTA

Boa Vista jedna z Wysp Zielonego Przylądka, a raczej z Republiki Zielonego Przylądka. 🙂

Boa Vista is one of the Cape Verde Islands, or rather from Cape Verde. 🙂

Przełomowe wakacje w naszym życiu, które zmieniły tak wiele!

W dużym skrócie dla tych, którym się czytać nie chce 😉 A chcą pooglądać zdjęcia…

PIASEK – OCEAN – WIATR – CHŁODNE WIECZORY – IDEALNE MIEJSCE DLA GRUPY POWYŻEJ 4 OSÓB 😉 bo nie jest wtedy nudno 😉

A watershed holiday in our lives that have changed so much!

In a nutshell for those who do not want to read;) And they want to watch pictures …

PIASEK – OCEAN – WIND – COOL EVENINGS – PERFECT PLACE FOR THE GROUP ABOVE 4 PEOPLE;) because it is not boring then;)

No dobra, ale gdzie to jest?

Wyspy Zielonego Przylądka stanowią archipelag położony w środkowej części Oceanu Atlantyckiego, ponad 450 km na zachód od wybrzeży Afryki, na wysokości Przylądka Zielonego. Archipelag ten składa się z 10 głównych wysp i 16 mniejszych wysepek. Dzielą się one na dwie grupy: Wyspy Zawietrzne (Ilhas de Barlavento) i Podwietrzne (Ilhas de Sotavento). Wyspy Zawietrzne to położone na północy wyspy: Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal i Boa Vista. Wyspy Podwietrzne leżą na południu, są to Maio, Santiago, Fogo i Brava.

Następnym razem wybrałabym się właśnie na wyspy podwietrzne, ponieważ krajobraz jest górzysty 😉

Wszystkie, oprócz wyspy Santa Luzia, są zamieszkane. Główne miasta to Praia (130 tys. mieszkańców) i Mindelo (70 tys. mieszkańców).

Okay, but where is it?

Cape Verde Islands are an archipelago located in the central part of the Atlantic Ocean, over 450 km west of the coast of Africa, at the height of Cape Verde. This archipelago consists of 10 main islands and 16 smaller islets. They are divided into two groups: Windward Islands (Ilhas de Barlavento) and Windmills (Ilhas de Sotavento). The Windy Islands are to the north of the islands: Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal and Boa Vista. The Leeward Islands lie in the south, Maio, Santiago, Fogo and Brava.

Next time I would choose the windward islands, because the landscape is mountainous;)

All but the island of Santa Luzia are inhabited. The main cities are Praia (130,000 residents) and Mindelo (70,000 residents).

Położenie hotelu z lotu ptaka

The hotel’s location from a bird’s eye view

Piasek, piasek, piasek 😉

Sand, sand, sand;)

Podczas spaceru z piasku wyrosło nam takie coś 😉

When we walked out of the sand, something like this happened to us;)

Hotel

Tutaj widać jak bardzo tu wieje!

Here you can see how much it is blowing here!

Hotel

Hotel

Hotel

Aktualnie uważam, że wybraliśmy NAJMNIEJ malowniczą wyspę … Jednak owego czasu TUI.NL oferowało, tylko wyspy Boa Viste i Sal.

Currently, I think that we chose the LATEST picturesque island … However, at that time TUI.NL offered only the islands of Boa Viste and Sal.

Teraz od początku, dla tych co chcą się czegoś więcej dowiedzieć o tym miejscu. 😉

Parę lat temu nie znaliśmy innego sposobu na odstresowanie się – po za wakacjami …. Więc im większy stres tym dalsza i dłuższa wyprawa nam się marzyła (i droższa) naturalnie… Tak było… co zrobić? Przecież wakacje się należą każdemu hahah

Now from the beginning, for those who want to learn more about this place. 😉

A few years ago we did not know another way to de-stress – after the holidays …. So the more stress, the longer and longer trip we dreamed (and more expensive) naturally … That was … what to do? After all, holidays belong to everyone hahah

Nie mieliśmy większego planu działania ani pomysłu. Więc jak przyszedł czas wakacji plan był jeden: daleko, słonecznie i najlepiej nic nie robić… piasek …. ocean … all-inclusive… Czyli przez półtora tygodnia jesz.. później się smażysz na słońcu …trochę się popluskasz i tyle i tak w kółko.

Dla większości zmęczonych życiem ludzi brzmi to jak raj 😉 dla grupki znajomych, chcących się pobawić albo odpocząć, pewnie też brzmi kusząco.

We did not have a larger plan of action or idea. So when the holiday time came, the plan was one: far away, sunny and best to do nothing … sand …. ocean … all-inclusive … So for a week and a half you eat … later you cook in the sun … you’ll sprinkle a bit and that’s it all over again.

For most people who are tired of life it sounds like a paradise;) for a group of friends who want to play or relax, it also sounds tempting.

A jak dla nas to brzmi?

Aktualnie jak udręka 😉 Albo raczej marnowanie czasu. Wytrzymaliśmy 3 dni tak właśnie egzystując… niby wszystko fajnie ale … no właśnie ale hahaha

Przeczytaliśmy zabrane ze sobą książki i chyba “cały Internet” w tym czasie hahahah ale nam się znudziło i to, więc zaczęliśmy kombinować…

Bo ile można jeść i leżeć? Zwłaszcza, że w koło tylko piasek?

Miejsce było piękne i takie spokojne. Hotel wielki. Miasteczko około 5km plażą od hotelu. Wiec najpierw zaczęliśmy od hotelu.

Wielki hotel, oferowali dużo atrakcji tzn. na ulotkach i w teorii 😉

And how does it sound to us?

Currently as a torment;) Or rather a waste of time. We lasted 3 days just just like … kind of all good but … well just hahaha

We have read the books we took with us and probably “the entire Internet” at the time hahahah but we got bored and that’s why we started to combine …

Because how much can you eat and lie? Especially that only sand in the circle?

The place was beautiful and so peaceful. Great hotel. The town is about 5 km from the beach. So first we started with the hotel.

A great hotel, they offered a lot of attractions, i.e. on leaflets and in theory;)

Dla przykładu:

Chcieliśmy nurkować, jednak znudzony życiem pracownik hotelu uznał, że dla dwóch osób się nie ruszy…i że żółwi (tych dużych) i tak nie ma … ryb też mało … tak na marginesie dobrze, że mi nie powiedział, że wody też nie ma i nie da rady nurkować… hahah

For example:

We wanted to dive, however, a bored hotel employee decided that for two people would not move … and that the turtles (those large) and so there is no … fish too little … by the way, good that he did not tell me, that there is no water either and you can not dive … hahah

Następnego dnia próbowaliśmy na quadach pojeździć … Bo taka atrakcja także teoretycznie była dostępna… teoretycznie bo od innego znowu pracownika hotelu, odpowiedzialnego za te atrakcje usłyszałam, “nie da rady! Za dużo kamieni na pustyni” SERIO!!?? I tak …olał mnie i zaczął dalej bawić się piaskiem przesypując go z ręki do ręki…

The next day we tried to ride quads … Because such an attraction was also theoretically available … theoretically, because from another employee of the hotel, responsible for these attractions I heard, “can not do it! Too many stones in the desert” SERIOUSLY!! ?? And so … he swallowed me and continued to play with sand, pouring it from hand to hand …

Wściekła byłam, aż chciało mi się krzyczeć! Aaaa A moja flustracja tylko nabierała mocy … aż prawie kolejnego dnia wybuchła hahah przeczytaliśmy, że na wyspie są 3 piękne plaże (jedna z wrakiem statku) fajne zdjęcia by wyszły… 😉 hotel jednak nie organizował takich wyjazdów, w recepcji podpowiedzieli nam żeby z taksówkarzami pogadać. Stoją ulice od hotelu, nic nie robią, tzn czekają… za przejechanie 20km chcieli 100 euro … serio?! Zdzierstwo! A lekarz na wyspie zarabia 300 euro na miesiąc …. (źródło Google) targowałam się do 80 € ale szybko się rozmyslił taksówkarz i uznał, uwaga, że zawiezie nas na 1 plaże za 60 € leżącą około 15 km od hotelu…. na tym się skończyły moje negocjacje. Przykro mi ale uznaliśmy, że przesadzają 😉 I to, że jestem turystą nie znaczy, że śpię na pieniądzach 😉 I że będę tylko wydawać i wydawać, bo skoro stać mnie na wakacje, to stać mnie przepłacać za inne “dogadzanki”. Pewnie czasem fajnie mieć pamiątkę albo poprostu coś przeżyć fajnego, innego niż możesz sobie na codzień zafundować. Np. nurkowanie, quady, dmuchane banany wodne itd. Jednak jak ja chciałam to oni nie chcieli, a jak oni by ewentualnie mogli chcieć, to mi było za drogo 😉

I was furious until I wanted to scream! Aaaa And my flustration only gains power … until almost the next day exploded hahah we read that there are 3 beautiful beaches (one with a ship wreck) cool photos to leave …;) the hotel, however, did not organize such trips, the reception prompted to talk to taxi drivers. There are streets from the hotel, they do nothing, they are waiting … for 20km they wanted 100 euros … seriously ?! A rip-off! And the doctor on the island earns 300 euros a month …. (Google source) bargained to 80 € but quickly thought about the taxi driver and found out that he would take us to 1 beaches for 60 € lying about 15 km from the hotel … This is where my negotiations ended. I am sorry but we found them exaggerating;) And the fact that I am a tourist does not mean that I sleep on money;) And that I will only spend and spend, because if I can afford to vacation I can afford to overpay for other “pleasures”. Probably sometimes it’s great to have a souvenir or just experience something cool, different than you can treat yourself on a daily basis. For example, diving, quads, inflatable water bananas, etc. However, as I wanted, they did not want to, and if they could possibly want, it was too expensive for me;)

Przywieźliśmy za to róg. Oto on w kilku fotkach 😉 ręcznie malowany. Nie jesteśmy tacy źli hahah wsparliśmy lokalny wyrób, lokalny wyrób.

We brought a corner for it. Here he is in a few photos;) hand-painted. We are not so bad hahah we supported the local product, the local product.

Namalowane największe wyspy zielonego przylądka, namalowane w ich symbolach (znakach rozpoznawczych)

Painted the biggest islands of the green cape, painted in their symbols (reconnaissance signs)

Teraz inaczej bym to zaplanowała. Poczytałabym więcej o wyspie, o zwyczajach, pewnie wybrałabym bardziej malowniczą wyspę 😉 wybór spory 😉

Now I would have planned it differently. I would read more about the island, about customs, probably choose a more picturesque island;) choice of disputes;)

Z ciekawostek:

Dzisiejsi mieszkańcy są potomkami niewolników sprowadzanych do pracy (głównie z terenu dzisiejszego Senegalu) oraz portugalskich kolonistów. 71% społeczeństwa stanowią Mulaci, 28% jest pochodzenia murzyńskiego.

With curiosities:

Today’s inhabitants are descendants of slaves brought to work (mainly from today’s Senegal) and Portuguese colonists. 71% of the population are Maciates, 28% are of Negro descent.

Czego nauczyła mnie ta wycieczka?

Żeby lepiej planować i czas i pieniądze, przez duża odległość (prawie 6h lotu z małą przesiadką), all-inclusive i to że rezerwowaliśmy przez biuro podróży A nie sami, cena urosła do niewyobrażalnych wręcz rozmiarów jak na ode czasy 😉

Jednak wiem, że cisza i spokój mają wartość bezcenną. 😉

What did this trip teach me?

To better plan and time and money, through a large distance (almost 6 hours of flight with a small change), all-inclusive and that we booked through the travel agency And not alone, the price has grown to unimaginable proportions as for now;)

However, I know that peace and quiet have priceless value. 😉

Boa Vista

Boa Vista

Długi wpis!

Zostawcie uśmiech w komentarzu, kto dotrwał do końca wpisu!!

Buziaki! Pamiętajcie, jeśli chcecie dawki mojej “codzienności” zapraszam na mój instagram Link <TUTAJ>

Long entry!

Leave a smile in the comment who has reached the end of the post !!

Kisses! Remember, if you want to dose my “everyday life”, I invite you to my instagram Link HERE

Mira ♡

2 thoughts on “BOA VISTA

  1. Miejsce wydaje się atrakcyjne.Szkoda że tyle nieporozumień.Ale faktycznie,trzeba się zaznajomić z tym co proponuje dane miejsce i kraj.😋

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.