Sposób na… SEN. Jak spać by wypocząć? ☆ The way to … SLEEP. How to sleep to relax?

Każdy śpi, jednak niewielu z nas się wysypia. Niewielu z nas potrafi naprawdę wypocząć podczas snu.

Ja uważam się za eksperta, ponieważ potrafię zasnąć nawet w najmniej nieprzyjaznych warunkach.

Everyone is asleep, but not many of us sleep good. Few of us can really relax during sleep.

I consider myself an expert because I can fall asleep even in the least inhospitable conditions.

Umiem spać w nocy, umiem spać w dzień, umiem spać na boku, na brzuchu, na plecach… na siedząco potrafię spać…w aucie… wyprostowana, zgięta… potrafię złamać wszystkie reguły “zdrowego spania” zasnąć, i jednocześnie się wyspać, zrelaksować!

Pewnie aktualnie uważacie, że mi odbiło, bo kto pisze o spaniu…?!

Ja! 😉

Nie wstydzę się tego. A nawet to, że potrafię się wyspać uważam za swój atut.

Od dobrych kilku lat pracuję na zmianę : raz w dzień, raz w nocy. Przyznaję, dla organizmu wcale to nie jest zdrowe.

Jeszcze gorsze jest jednak niedosypianie po nocce, czy za późne kładzenie się spać przed dzienną zmianą. W konsekwencji śpimy za mało i nasz organizm nie jest w stanie się zregenerować.

I can sleep at night, I can sleep in the day, I can sleep on my side, on my stomach, on my back … I can sleep in the sitting … in the car … straight, bent … I can break all the rules of “healthy sleeping” fall asleep and at the same time sleep, relax!

You probably currently think that it bounced me, because who writes about sleeping …?!

I! 😉

I am not ashamed of this. And even the fact that I can sleep well, I consider to be my asset.

For a few years I have been working for a change: once a day, once a night. I admit, for the body it is not healthy at all.

It is even worse, however, not to sleep over the bed, or to lie down late in the day before the day shift. As a result, we sleep too little and our body is unable to regenerate.

Staram się spać 7-8 godzin na dobę. Dla mojego organizmu to wystarczy. I po takim czasie jestem najbardziej produktywna.

I try to sleep 7-8 hours a day. It’s enough for my body. And after that time I’m the most productive.

Śpiąc za mało- wiadomo jesteśmy niewyspani i długo tak nie pociągniemy.

Sleeping too little we know we are sleepy and we will not pull it that long.

Śpiąc za dużo- też będziemy zmęczeni i znudzeni przez cały dzień. I nasza produktywność jest tak samo niska, jakbyśmy spali za mało.

Sleeping too much – we’ll be tired and bored all day long. And our productivity is just as low as if we were sleeping too little.

Dlatego tak ważne jest abyśmy zaobserwowali jak jest w konkretnym naszym przypadku i dopasowali długość snu do potrzeb NASZEGO ORGANIZMU.

Zaburzenia snu powodują wiele schorzeń A nawet przyczyniają się do nadwagi.

W prawidłowym, efektywnym spaniu pomagają mi:

That is why it is so important that we observe how it is in our particular case and adjust the length of sleep to the needs of OUR ORGANISM.

Sleep disorders cause many diseases and even contribute to overweight.

In proper, effective sleep they help me:

KUBEK CIEPŁEGO MLEKA,

nie mam naukowej odpowiedzi dlaczego tak jest 😉 Jednak zawsze jak wypiję takie ciepłe mleko (bez laktozy, roślinne) czasem nawet dodaje kakao, to zawsze jakoś szybciej zasypiam 😉

A CUP OF WARMING MILK,

I have no scientific answer why it is;) However, whenever I drink such warm milk (without lactose, vegetable) sometimes even adds cocoa, it always somehow falls asleep faster;)

DOBREJ JAKOŚCI MATERAC

Dobrany do naszej wagi i naszych potrzeb. Jest to droższy interes, jednak na naszym zdrowiu, nie warto oszczędzać… źle dobrany materac może powodować bóle pleców, aż do zwyrodnień kręgosłupa! Dlatego zachęcam do konsultacji w sklepie przed zakupem materaca.

GOOD QUALITY MATTRESS

Matched to our weight and our needs. It is a more expensive business, but it is not worth saving on our health … poorly matched mattress can cause back pain, up to degeneration of the spine! That’s why I encourage you to consult in the store before buying a mattress.

Ja śpię na materacu miękkim, mój Darek na twardym. Oboje jesteśmy zadowoleni. 😉 Z ciekawostek: przy zakupie łóżka (typu box spring) z materacem miałam do 90 dni na test i od samego początku bolały mnie plecy na twardym materacu…przed upływem czasu wymienilam na miękki i od razu zaczęłam lepiej sypiać. 😉

I sleep on a soft mattress, my Darek on hard. We are both happy. 😉 Out of curiosity: when I bought a bed (box spring type) with a mattress I had up to 90 days for a test and from the very beginning my back ache on a hard mattress … before the time I exchanged for soft and immediately started to sleep better. 😉

DOBRA PODUSZKA

Ja z poduszkami mam problem. Zmieniam je często, po jakimś czasie zawsze mi coś nie pasuje. Gdy śpię na plecach potrzebuję cienkiej poduszki, którą nie wygnie mi nienaturalnie karku. Jednak gdy mam chęć spać na boku to ta poduszka już jest za niska 😉 wtedy zamieniam ją na poduszkę do spania na boku 😉 mimo tego, że wiele osób by to już irytowało i szukali by kolejnej poduszki, ja wolę wymienić i już. Obie mam zawsze na łóżku, więc zawsze mam je “pod ręką”. Jednak ważne jest aby mieć taką żeby Wam pasowała. Nie była ani za twarda, ani za miękka. Żeby Wasz kręgosłup układał się w linii prostej, jak i na poduszce tak i na materacu.

GOOD PILLOW

I have a problem with pillows. I change them often, after some time I always do not like something. When I sleep on my back I need a thin cushion that will not bend my neck unnaturally. However, when I want to sleep on the side, this pillow is too low;) then I change it into a sleeping pillow on the side;) despite the fact that many people would annoy it and look for another pillow, I prefer to exchange it already. I always have both on the bed, so I always have them at hand. However, it is important to have one that suits you. It was neither too hard nor too soft. That your spine would be arranged in a straight line as well as on the pillow and on the mattress.

ŚWIEŻA POŚCIEL I DŁUGA KĄPIEL

Uwielbiam spać pod świeżą pościelą! Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć dlaczego… Jednak na samą myśl o połączeniu długiej, gorącej kąpieli z kilkoma kropelkami olejku lawendowego i duża ilością piany…A później wskoczenie do świeżej, pachnącej pościeli mmmm! Dla mnie nie ma nic bardziej relaksuącego!

FRESH BEDDING AND LONG BATH

I love to sleep under fresh linen! I do not think I need to explain why … But just thinking about combining a long, hot bath with a few drops of lavender oil and a lot of foam … And then jumping into fresh, fragrant bedding mmmm! For me there is nothing more relaxing!

Do pełni szczęścia można jeszcze w łazience świece zapalić… 😉 tak połączenie tego wszystkiego to dla mnie esencja odpoczynku i relaksu.

To the full bliss you can still light candles in the bathroom …;) so a combination of all this is for me the essence of rest and relaxation.

Jeśli to dla Was za mało by zasnąć i się wyspać …

Polecam NIE MYŚLEĆ O problemach, albo o troskach poprzedniego albo jutrzejszego dnia. Odetnijcie się na chwilę i odpocznijcie. Mi sen pomaga często zrozumieć pewne problemy i znaleźć rozwiązanie. Albo poprostu ochłonąć i jeszcze raz przemyśleć.

If it’s not enough for you to fall asleep and sleep …

I recommend NOT TO THINK about problems or concerns of the previous or tomorrow day. Cut off for a moment and rest. My dream helps to understand some problems and find a solution. Or just cool down and think again.

NIEBIESKIE ŚWIATŁO z urządzeń …

tv …telefon itd. chyba wszyscy o tym trąbili już dawno i chyba wszyscy wiedzą, że takie światło nie sprzyja ani kondycji naszych oczu, ani nie sprzyja to zasypianiu 😉 Ja się z tym zgadzam i odradzam patrzenie w ekran telefonu przed snem chyba że … włączycie funkcję FILTR ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO, dzięki tej funkcji moje oczy przestały łzawić gdy patrzę w ekran telefonu. Zwłaszcza wieczorem, gdy wokół reszta świateł już jest wyłączona. Owszem mój piękny ekran Super Amoled od Samsunga traci na swoich walorach jednak moje oczy są dla mnie ważniejsze 😉 i filtr światła niebieskiego mam zawsze włączony.

BLUE LIGHT from devices …

tv … phone etc. probably everyone has been trumpeting about it for a long time and probably everyone knows that such light is not conducive to the condition of our eyes, nor is it conducive to falling asleep;) I agree with it and advise against looking at the screen of the phone before going to sleep that … you turn on the BLue LIGHT FILTER function, thanks to this feature my eyes stopped tearing when I look at the phone screen. Especially in the evening, when around the rest of the lights is already turned off. Yes, my beautiful Super Amoled screen from Samsung loses its value but my eyes are more important to me;) and the blue light filter is always on.

Nie polecam CIĘŻKO STRAWNYCH POTRAW. Ogólnie nie polecam jeść przed snem… Gdy zjemy za dużo przed snem, możemy mieć od bóli brzucha po koszmary. Nasz organizm wtedy walczy całą noc z jedzeniem, które zalega w nas. Podczas snu nasz metabolizm zwalnia, a my zamiast dać mu odpocząć to każemy mu trawić, ciężkostrawne jedzenie. I wtedy nasz sen nie jest efektywny i na ogół budzimy się zmęczeni.

I do not recommend HARD FOOD. Generally, I do not recommend eating at bedtime … When we eat too much at bedtime, we can have stomach pains for nightmares. Our body then fights all night with food that is in us. During sleep, our metabolism slows down, and instead of giving him rest, we let him digest, digestible food. And then our sleep is not effective and in general we wake up tired.

Nie polecam PIĆ przed snem. Oczywiście udowodniono już dawno, że alkohol nie pomaga w zasypianiu! Tylko osoby, które są w jakimś stopniu uzależnione od alkoholu będą się ze mną sprzeczać, że nie mam racji. Jednak ja i naukowcy z różnych telewizji i różnych stref czasowych, jednogłośnie oświadczamy: ALKOHOL NIE UŁATWIA ZASYPIANIA! I sen po alkoholu jest mniej efektywny… NIE POLECAMY 😉

I do not recommend drinking before bedtime. Of course, it has been proven a long time ago that alcohol does not help in falling asleep! Only people who are addicted to alcohol will argue with me that I’m not right. However, I and scientists from various television stations and different time zones, unanimously declare: ALCOHOL DOES NOT EASE FOR SLEEPING! And sleep after alcohol is less effective … WE DO NOT RECOMMEND;)

Jednak picia dużej ilości wody też nie polecam przed snem, dlaczego? Żeby nie trzeba było wstawać w nocy tylko po to by iść do wc. 😉

However, I do not recommend drinking too much at bedtime, why? So that you do not have to get up at night just to go to the toilet. 😉

Ciekawa jestem jakie są Wasze sposoby na zasypianie.

Czy macie jakieś swoje sprawdzone sposoby na dobry sen, czy jednak mimo porad nadal macie z tym problem i długo mija zanim zaśniecie.

Napiszcie mi koniecznie w komentarzu jak to u Was jest. 😉

I wonder what are your ways to fall asleep.

Do you have any of your well-tried ways to get a good night’s sleep, or do you still have a problem with it, and it’s a long time before you fall asleep.

Write me in a comment as to how it is with you. 😉

Pozdrawiam / Greetings

Mira ♡

9 thoughts on “Sposób na… SEN. Jak spać by wypocząć? ☆ The way to … SLEEP. How to sleep to relax?

 1. Relaksacyjna joga na wyciszenie, pachnąca wiatrem pościel, przewietrzone pomieszczenie i chociaż kilka kartek książki powinno sprawić, że w objęciach Morfeusza będzie niebiańsko. 😉

  Liked by 1 person

  1. Pewnie 😉 chociaz u mnie nie wszystko dziala hahah jogi nie probowalam (czas to nadrobic) nie mam gdzie wywiesic prania na dworze…mieszkam w ścisłym centrum … A książka przed snem u mnie działa pobudzajaco…. Bo zawsze niby parę kartek A potem spać nie mogę… Bo minie mi faza zmęczenia i już po spaniu…(może to też kwestia chodzenia na nocki) ale ludzie się zmieniają … więc nigdy nie wiadomo. Hahah np teraz nie znoszę zasypiać przy muzyce…muszę mieć idealna ciszę… 😉

  1. Sen to zdrowie. Dbajmy o siebie! Jest tylko jeden mit w który wierzyłam całe dzieciństwo … “podczas snu się rośnie” … moją odpowiedzią jest: “chyba wszerz!” Bo napewno nie w wzwyż … spałam jak niedźwiedź całe dzieciństwo i mam 152 cm wzrostu … mit obalony hahah 🤣🤣🤣

   Like

 2. Czytam o Tobie, a jakbym o sobie czytała 😀 Też potrafię wszędzie spać. Raz to nawet zrobiło mi się za wygodnie jak jechałam z mężem na motorze i niewiele brakowało… a zasnęłabym 🙂 Widać nie straszne mi warunki ekstremalne. Spanie jest super 😛 Ten filtr światła niebieskiego muszę sobie włączyć, bo wiem o nim, ale nie używam. A co do błędów kardynalnych, to wypiłam dwie kawy po 19stej. Więcej grzechów nie pamiętam 😀 Dobrej nocy!

  Liked by 1 person

  1. Hahah miło słyszeć ale ten Twój epizod na motorze… Oj 😉 ale to znaczy że dobrze prowadzi i że czujesz się z nim bezpiecznie 😉 😉 hahah A grzechy wybaczam jeśli kawa była z mlekiem jakimś … mleko neutralizuje kofeine A taki “napój kawowy” to sama lubię łyknąć i śpię jak dziecko hahah
   Kolorowych snów 😉
   Pozdrawiam Mira

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.