KAWA – JAK WYBRAĆ NAJLEPSZĄ? / COFFEE – HOW TO CHOOSE THE BEST?

TO, że lubię kawę wiecie nie od dziś 😉 zrobiłam nawet wpis o mojej ulubionej orzechowej kawie letniej TUTAJ

THAT I like coffee you know not from today;) I even made an entry about my favorite walnut summer coffee HERE

Tym razem chcę przybliżyć temat jakości kawy. A raczej na co zwrócić uwagę podczas wybierania tych idealnych ziaren. Będzie także mała podpowiedź jak wydobyć z kawy jeszcze głębszy smak.

Bo mam nadzieję…że każdy z Was wie… lepsze są ziarna kupione w całości niż zmielone… 😉

To co? Zaczynamy!

This time I want to introduce the subject of coffee quality. Or rather what to look for when choosing these perfect seeds. There will also be a small hint on how to get a deeper taste from the coffee.

Because I hope … that every one of you knows … better grains bought in whole than ground …;)

So what? Get Ready!

JAKOŚĆ ZIAREN /

GRAIN QUALITY

Jakie powinny być ziarna? Świeże.

Jakość ziaren kawy przed paleniem musi być fachowo wyselekcjonowana. I taki przeciętny “zjadacz chleba” jak ja się z tym nie bawi. Ufam specjalistom, którzy przemierzają różne egzotyczne plantacje i wybierają to co najlepsze 😉 I ufam ich intuicji co do kształtu ziarna, co do świeżości i pierwszych prób smakowych jeszcze podczas wyprawy.

What should the seeds be? Fresh.

The quality of coffee beans before smoking must be professionally selected. And such an average “bread eater” as I am not amused. I trust specialists who travel across various exotic plantations and choose the best;) And I trust their intuition about grain shape, freshness and first taste tests during the trip.

JAKOŚĆ PALENIA ZIAREN / QUALITY OF GRAIN BURNING

I tu już możemy sami wybrać jakość A także intensywność palenia ziaLren kawy. Wiele palarni kaw ma przetestowane najlepszy stopień palenia dla poszczególnych regionów pochodzenia ziaren kawy.

And here we can choose the quality ourselves And also the intensity of roasting coffee beans. Many coffee roasting machines have tested the best degree of smoking for individual coffee bean regions.

Dobra palarnia ziaren kawy zanim zaproponuje swoim klientom kawę, zrobi dużo testów bańkowych, sprawdzając jaka intensywność palenia jest idealna do testowanej kawy. Moja ulubiona palarnia ziaren kawy www.brandzaak.nl to robi…A Wasza?

A good roasting of coffee beans before offering coffee to its clients, doing a lot of bubble tests, checking what intensity of smoking is ideal for the coffee being tested. My favorite coffee roaster www.brandzaak.nl does it … And yours?

Ja lubię kawę o średnim stopniu palenia.

Bardzo ważną sprawą podczas wyboru ziaren jest aby nie były niczym obtoczone … zdziwieni? Spójrzcie na kawę w popularnych “sieciówkach” często zamiast suchych, delikatnych ziaren widzimy ziarna obtoczone w jakiejś mazi… to na ogół wzmacniacze smaku, sztuczne aromaty, konserwanty. Unikajmy ich, po to by inwestować nasze pieniądze w dobrą jakość, w końcu robimy dla nas samych 😉 dbajmy o siebie 😉 dbajmy o to czym “karmimy” nasz organizm.

I like medium-roasted coffee.

A very important matter when choosing seeds is that they are not anything dulled … surprised? Look at the coffee in popular “chains” often instead of dry, delicate grains we see the grains dipped in some kind of … a lot of flavor enhancers, artificial aromas, preservatives. Avoid them, in order to invest our money in good quality, in the end we do it for ourselves;) let’s look after ourselves;) let’s look after what we “feed” our body.

ŚWIEŻOŚĆ PALONYCH ZIAREN /

FRESHNESS OF ROASTED BEANS

Tak, to że ziarna będą dobrej jakości i palenie idealnie dobrane do preferencji danego ziarenka, to jeszcze nie świadczy że trafią do naszych filiżanek świeże. Nie oszukujmy się rzadko która “komercyjna” firma dostępna od ręki w markecie jest w stanie zadbać o świeżość kawy. Owszem, hermetyczne opakowania, ochrona przed światłem itd jednak taka kawa potrafi leżeć na półce nawet rok… później przy końcu terminu ważności, sklep robi promocję A my “rzucamy się jak na złoto” – to błąd.

Ziarna po paleniu powinny do 24 godzin trafić do nas do domu, idealny smak kawa nabiera po “odparowaniu” czyli po 3 do 5 dni od daty palenia. Takie ziarna powinniśmy zużyć do 8 tygodni od daty palenia. Później kawa nadaje się do picia ale to już nie jest świeża kawa…

Wasza kawa nie ma opisanej daty palenia na opakowaniu?

Zużyj ją do pillingu kawowego albo zrób dekorację z tych ziaren 😉

Zaczynacie się zastanawiać jaką kawę macie w szafce? Jakie ziarna … czy już zmielone A może kawo-podobną rozpuszczalną? hmm? Brnijmy więc dalej.

Yes, the grains will be of good quality and smoking perfectly matched to the preferences of a given grain, it does not mean that they will reach our cups fresh. Do not fool yourself, which “commercial” company available immediately in the supermarket is able to take care of the freshness of coffee. Of course, hermetic packaging, protection from light, etc., however, this coffee can lie on the shelf for up to a year … later at the end of the validity period, the shop is doing the promotion And we are “throwing ourselves at gold” – this is a mistake.

Grains after burning should reach us home for 24 hours, the perfect taste of the coffee takes on the “evaporation” that is 3 to 5 days from the date of smoking. We should use these seeds up to 8 weeks from the date of smoking. Later, the coffee is suitable for drinking but it is not fresh coffee anymore …

Your coffee doesn’t have the stated date of smoking on the packaging?

Use it for coffee pilling or make decorations from these seeds;)

You’re starting to wonder what coffee you have in the cupboard? What grains … whether already ground Or maybe a coffee-like soluble? hmm?

So let’s keep going.

MIELENIE ZIAREN KAWY W DOMU /

GRINDING COFFEE BEANS AT HOME

Dobry młynek to podstawa, ważne żeby nie miał plastikowych części mielących. Najlepiej żarnowy (żeby kawa nie nagrzewała się podczas mielenia) z regulacją stopnia mielenia. Jak zawsze – lepiej dopłacić i kupić raz a porządny, który będzie nam służył długie lata, niż co chwilę nowy bo zębatki czy nożyki nie wytrzymają mielenia…

A good grinder is the basis, it is important that it does not have plastic grinding parts. The best grinder (so that the coffee does not heat up during grinding) with the regulation of the degree of grinding. As always – it is better to pay extra and buy once a decent one, which will serve us for many years, than new ones because the gears or knives can not withstand grinding …

Ja zamiast młynka mam automatyczny express, czyli po raz kolejny urządzenie wielofunkcyjne, to co lubię najbardziej 😉 kawiarka robi różne rodzaje kawy oraz podgrzewa wodę.

Mój model to DēLonghi cappuccino.

I have an automatic express instead of a grinder, once again a multifunctional device, what I like the most;) coffee machine makes various types of coffee and heats water.

My model is DēLonghi cappuccino.

Z ciekawszych rzeczy : sam mieli na ustaloną przez nas grubość, my ustalamy intensywność, wielkość kawy. Możemy podłączyć pojemnik z dyszą do podgrzewania i spieniania mleka 😉

Of the more interesting things: they had the thickness set by us, we set the intensity, the size of the coffee. We can connect a container with a nozzle for heating and frothing milk;)

Wy wybierzcie taki sposób parzenia i sprzęt, który będzie dla Was najlepszy. Sposobów i sprzętów jest mnóstwo 😉 Ja jednak nie testowałam większości z nich, dlatego się nie wypowiem na ich temat 😉 ale jeśli chcecie mi polecić swój sposób parzenia kawy, to bardzo proszę 😉

Choose a brewing method and equipment that will be the best for you. There are a lot of ways and equipment;) However, I have not tested most of them, so I will not talk about them;) but if you want to recommend my way of making coffee, then please!)

JAK PRZECHOWYWAĆ ZIARNA KAWY?

HOW TO STORE GRAIN COFFEE?

Przechowuj ziarna w oryginalnym opakowaniu, dzięki temu pozostaną dłużej świeże. Chroń je przed słońcem (światłem), tlenem, wilgocią i wahaniami temperatury.

Traktuj je z miłością A odwdzięczą się dobra jakością na dłużej 😉

Store the beans in the original packaging so that they stay fresh longer. Protect them against the sun (light), oxygen, moisture and temperature fluctuations.

Treat them with love And they will repay good quality for longer;)

Zwróć uwagę, czy opakowanie ma zawór jednokierunkowy. Po co? Nie tylko po to by poczuć zapach kawy wydobywający się ze środka ale po to by kawa mogła odparować/ odgazować po paleniu.

Please note that the packaging has a non-return valve. For what? Not only to feel the smell of coffee coming out of the inside but to allow coffee to evaporate / degas after smoking.

JAKOŚĆ WODY

WATER QUALITY

Chyba nikt nie jest zdziwiony, że jakość wody ma znaczenie. Jednak rzadko kto używa filtrowanej wody do parzenia kawy czy herbaty 😉 A szkoda bo kawa i herbata momentalnie smakują inaczej.

Ja używam filtra BRITA. W kawiarce mam miejsce na filtr jednak nawet zamienniki kosztują drożej niż czajnik z Brita.

I don’t think anyone is surprised that water quality matters. However, hardly anyone uses filtered water for making coffee or tea;) It’s a shame because coffee and tea taste different in a different way.

I use the BRITA filter. I have a place for a filter in a coffee machine, however, even replacements cost more than the kettle from Brita.

PODSUMOWUJĄC

SUMMARIZING

Teraz pewnie się zastanawiacie gdzie taką kawę znaleźć, która spełniałaby wszystkie wymagania. Albo zastanawiacie się po co to wszystko… A no po to by nie marnować pieniędzy na złą jakość, żeby nasze pieniądze były dobrze zagospodarowane i żebyśmy nie żałowali zakupu. Wszystko musi być przemyślane i kupione z głową.

Now you probably wonder where to find a coffee that would meet all the requirements. Or you wonder why all this … And so that you do not waste money for bad quality, that our money would be well managed and that we would not regret the purchase. Everything must be thought over and bought with your head.

***

Zaufaliśmy jakości i świeżości ziaren

(ja zaufałam BRANDZAAK.NL TUTAJ )

Dokładnie oglądneliśmy opakowanie. Jest światło- , wodo-, temperaturo-odporne,

We have trusted the quality and freshness of the beans

(I trusted BRANDZAAK.NL HERE)

We looked closely at the packaging. It is light-, water-, temperature-resistant,

*

ma wentylek, it has a valve,

wielorazewe mądre zamknięcie,

multiple wise closure,

ma datę PALENIA na opakowaniu, i termin przydatności,

has a date of SMOKING on the packaging, and expiration date,

ma wyszczególnione informacje o kawie na etykiecie tj. Kraj pochodzenia, plantacje z której pochodzą ziarna, stopień wypalenia.

has specified information on coffee on the label, i.e. Country of origin, plantations from which the beans originate, degree of burnout.

Ja polecam Wam tą konkretną palarnię kawy z Rotterdamu BRANDZAAK TUTAJ ponieważ spełnia wszystkie moje wymagania 😉 smakowe jak i jakościowe. Weźcie pod uwagę, że jest to PALARNIA KAWY A nie KAWIARNIA. Ich kawę można zamówić przez Internet, jednak wysyłają tylko do Holandii i Belgii, ze względu na zachowanie świeżości.

I recommend you this particular coffee roaster from Rotterdam BRANDZAAK HERE because it meets all my requirements;) taste and quality. Take into account that it is a COFFEE SMOKE not a CAFE. Their coffee can be ordered online, but they only send to the Netherlands and Belgium, for the sake of freshness.

Jeśli ktoś ma możliwość zamówienia, polecam na początek zamówić zestaw sześciu mniejszych opakowań (po 250 gram) aby wypróbować kawę.

If anyone has the option to order, I recommend to order a set of six smaller packages (250 grams) to try out coffee.

Taki zestaw nazywa się SINGLE ORIGINS COLLECTION (do kupienia TUTAJ) zestaw zawiera 6 kaw. Zawsze do najbardziej popularnych smaków drzucane są także nowości albo limitowane edycje. W moim zestawie tym razem miałam: HONDURAS, DOMINICAN REPUBLIC, COSTA RICA, GUATEMALA, ETHIOPIA, BRASIL. Dzięki temu możemy wybrać swoją ulubioną kawę. Albo przynajmniej poznamy jakie aromaty nam smakują najbardziej 😉 na opakowaniu są one opisane, wiec będzie nam łatwiej.

Such a set is called SINGLE ORIGINS COLLECTION (can be bought HERE) the set contains 6 coffees. The latest or limited editions are also always added to the most popular flavors. In my set this time I had: HONDURAS, DOMINICAN REPUBLIC, COSTA RICA, GUATEMALA, ETHIOPIA, BRASIL. Thanks to this, we can choose your favorite coffee. Or at least we will know what aromas we like most;) they are described on the packaging, so it will be easier for us.

Jeśli jednak nie macie możliwości zamówienia, polecam odwiedzić Rotterdam 😉 to ciekawe miasto pełne smaków i zapachów 😉 A przy okazji będzie można zamówić kawę do miejsca Waszego noclegu 😉

However, if you can not order, I recommend you visit Rotterdam;) this is an interesting city full of flavors and fragrances;) And by the way, you can order coffee to the place of your accommodation;)

Kawy od BRANDZAAK zyskują popularność dzięki swojej jakości. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie dostępna ich kawa kawiarniach w Rotterdamie.

Coffees from BRANDZAAK are gaining popularity due to their quality. I hope that their coffee cafés in Rotterdam will be available in the near future.

Mam nadzieję, że chociaż troszkę wytłumaczyłam Wam na co zwrócić uwagę przy kupnie kawy 😉

I hope that at least a bit I explained to you what to look for when buying a coffee;)

Sprawdźcie małe, lokalne firmy w waszym regionie i wspierajmy ich działalność. Ufam ludziom, którzy mimo że robią coś na małą skalę, robią to z sercem i pasją. ♡♡♡

Liczy się jakość A nie ilość. Zawsze 😉

Check small local companies in your region and support their activities. I trust people who, despite doing something on a small scale, do so with their heart and passion. ♡♡♡
Quality counts, not quantity. Always;)

Napiszcie mi jak Wy podchodzicie do tematu jakości. Nie wszystko co drogie ma dobrą jakość. Ale jak Wy postrzegacie “dobrą jakość i zaufanie do marki”?

Write me how you approach the subject of quality. Not everything expensive is good quality. But how do you perceive “good quality and trust in the brand”?

Pozdrawiam / Greetings

Mira ♡♡♡

9 thoughts on “KAWA – JAK WYBRAĆ NAJLEPSZĄ? / COFFEE – HOW TO CHOOSE THE BEST?

 1. Dobra jakość to dla mnie przede wszystkim wrażenia smakowe. Są takie kawy (kawiarnie) gdzie kawa za każdym razem przyciąga. Nie wiem, co oni robią z tą kawą – w zasadzie to też nigdy nie zwracałem specjalnie uwagi na etykietę. Jeśli smak jest dobry to reszta dla mnie się nie liczy – ale to tylko moje spostrzeżenie z perspektywy konsumenta.

  Liked by 1 person

  1. Część! Miło mi Cię tu widzieć 😉 masz rację, w domu sami kontrolujemy co kupujemy ale w kawiarni już nie zawsze. Musimy zaufać, są kawiarnie które przyciągają klimatem samego miejsca. Takie, że poprostu lubimy tam być 😉 wtedy wszystko smakuje lepiej. Obojętnie jakiej jest jakości. Samo mielenie kawy na miejscu jest dużym atutem bo zapach kawy unosi się w kawiarence i miesza się z zapachem słodkich ciast i przysmaków 😉 miła, uśmiechnięta obsługa, nie ma nic lepszego jak połączenie tych rzeczy hahah na samą myśl mam ochotę się ruszyć i iść do takiej 😉 na szczęście coraz więcej takich miejsc jest prowadzonych ” Z sercem” bardzo to doceniam. 😉 w takich miejscach poprostu cieszę się atmosferą A nie pytam kiedy palili ziarna i skąd je mają 😉 😉 nie popadajmy w skrajności 😉 😉 cieszmy się życiem 🙂 pozdrawiam Mira ;);)

   Like

   1. Tak, dobra kawiarnia z odpowiednim klimatem to złoto bo nie łatwo takie znaleźć. W dużym mieście może łatwiej, chociaż.. u nas w Tczewie też są fajne 😀

    Liked by 1 person

   2. W mieście w którym aktualnie mieszkam (Venlo, Holandia) więcej jest dobrych kawiarenek niż restauracji 😉 jest nawet jedna co sama pali swoje ziarna, ale po zmianie lokalu na większy już nie ma takiego klimatu… smak kawy pozostał taki sam;) jednak zauważyłam, że w Holandii mniej “sieciówek” A więcej hipsterskich lokali 😉 ze zdrowsza żywnością i świeżo mielona kawą 😉 “domowo robione” bułki i ciasta… I wszechobecny szpinak i marchewka w różnych kombinacjach wypieków . 😉

    Like

   1. Hahaha to znaczy że artystka jesteś 😉 to też w cenie! Poczekaj… jak wszystkim wzbudza się już króliczki i łabędzie na kawie będą do Ciebie kolejki! Raz dwa trzy ja pierwsza w kolejce! Haha 😉 😉 buziaki

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.