“HET LOO” in APELDOORN NL

Tym razem nie o zamku a o pałacu i pięknych barokowych ogrodach znajdujących się nad miejscowością Apeldoorn w Holandii.

This time not about the castle but about the palace and the beautiful Baroque gardens located above the village of Apeldoorn in the Netherlands.

HET LOO to tak naprawdę wielki teren, do zwiedzania i delektowania się nim przez cały dzień.

HET LOO is really a great area to explore and enjoy it all day long.

Jest to dawny pałac królewski. Barokowy pałac został zbudowany w latach 1685 – 1692. Do 1975 był używany przez holenderską rodzinę królewską jako letnia rezydencja. Był wzorem dla innych budowli tego typu. Obecnie w pałacu urządzono muzeum domu królewskiego. Można podziwiać powozy i inne pojazdy rodziny królewskiej. Ja kiedyś byłam w posiadaniu karocy, więc dla mnie było to ciekawe.

It is a former royal palace. The baroque palace was built between 1685 – 1692. Until 1975 it was used by the Dutch royal family as a summer residence. He was a model for other buildings of this type. At present, the royal home museum has been arranged in the palace . You can admire carriages and other vehicles of the royal family. I used to have a carriage, so it was interesting to me.

Zacznijmy od początku.

Wita nas wielki (płatny) parking, następnie mamy wybór albo płatne atrakcje albo mniej płatne atrakcje. O tych mniej płatnych, będzie w kolejnym poście.

Let’s start from the beginning.

We are welcomed by a large (paid) parking lot, then we have a choice of either paid attractions or less paid attractions. For those less paid, will be in the next post.

Żeby wejść do ogrodów, muzeum, stajni, pomarańczowych ogrodów i pałacu trzeba kupić bilet. 7,50€ za dorosłą osobę. Jednak aktualnie pałac jest remontowany i ceny mogą być mniejsze lub jakieś fragmenty kompleksu darmowe. Trzeba pytać w kasie. Może akurat część którą Was interesuje będzie darmowa!

To enter the gardens, museum, stables, orange gardens and the palace you need to buy a ticket. 7.50 € for an adult person. However, currently the palace is being renovated and the prices may be smaller or some fragments of the complex free. You have to ask at the box office. Maybe the part you are interested in will be free!

Trzeba pytać, kto pyta nie błądzi!

You have to ask, who asks questions don’t go wrong!

Przy kasach jest sklepik “królewski” i można kupić pamiątki. Następny punkt orientacyjny to stajnie królewskie po lewej stronie ronda a po prawej restauracje z pawiem, który pokazuje swoje wdzięki za kawałek ciastka.

There is a “royal” shop at the ticket office and you can buy souvenirs. The next landmark is the royal stables on the left side of the roundabout and on the right there is a peacock in restaurant, which shows your charms for a piece of cake.

Restauracja smaczna i bardzo “eko” posiłki. Nie mam zdjęcia posiłków ale mam śmieszna historię. Ja zamówiłam sałatkę, a mój ukochany mięsożerca zamówił bułkę. Bułka wyglądała jak “zdrowy” duży hot-dog. Spora bułka, wystające coś co przypominało kiełbasę, jakieś tam warzywa i posypka z grillowanej cebuli. Wyglądało naprawdę smacznie jednak mój ukochany przy 3cim kęsie zorientował się, że to nie mięso, tylko grillowana marchewka. Nawet sobie nie wyobrażacie rozczarowania malującego się na twarzy mojego ukochanego. Owa historia skończyła się dobrze – ciastkiem. Wszystko nam smakowało. Polecam czytać etykiety. Hahaha

Tasty restaurant and very “eco” meals. I do not have photos of meals but I have a funny story. I ordered a salad, and my beloved carnivore ordered a roll. The bun looked like a “healthy” big hot dog. A large roll, protruding something that resembled sausage, some vegetables and a sprinkle of grilled onion. It looked really tasty, however, my beloved at 3th bite realized that it is not meat, just grilled carrot. You can not even imagine the disappointment on my beloved’s face. This story ended well – a cookie. Everything tasted good to us. I recommend reading labels. Hahah

Oglądaliśmy stajnie, zjedliśmy i poszliśmy zwiedzać dalej. Następny miał był pałac, jednak prawie caly był zamknięty że względu na remont. Remont ma się zakończyć w 2021 roku, więc jeszcze sporo pracy jednak efekty przedstawione na zdjęciach powinny być warte czekania. Wrócę tu napewno jak skończy się remont.

We watched the stables, ate and went to explore further. The next had a palace, but almost all was closed because of renovation. The renovation is to end in 2021, so there is still a lot of work, however, the effects presented in the pictures should be worth waiting for. I’ll be back here for sure when the renovation is over.

Za pałacem widać ogrody typowe dla epoki baroku. W Polsce takie ogrody nazywane są ogrodami francuskimi. Cechują się niskimi kwiatami posadzonymi w fantazyjne, geometryczne wzory – najlepiej widoczne z wysokości. Piękne rzeźbione fontanny.

Ten styl do mnie nie przemawia. 🤷🏼‍♀️ jest piękny jednak dla mnie ogród to miejsce do “schowania się” i odpoczynku. W ciszy, spokoju, wśród pięknych kwiatków i bujnych drzew. A takim ogrodzie barokowym, który mamy tutaj, ciężko cokolwiek ukryć.

Już nie mówiąc o schowaniu się przed słońcem.

Behind the palace you can see the gardens typical of the Baroque period. In Poland, such gardens are called French gardens. They are characterized by low flowers planted in fanciful, geometric patterns – best seen from the height. Beautiful carved fountains.

This style does not appeal to me. 🤷🏼 it’s beautiful but for me the garden is a place to “hide” and rest. In silence, peace, among beautiful flowers and lush trees. And such a baroque garden that we have here, it’s hard to hide anything.

Not to mention hiding from the sun.

Za ogrodem jest piękna wielka fontanna z pływającymi w niej wielkimi karpiami koi.

Fontanna znajduje się w ładnej scenerii. I nawet znalazło się tu parę drzew. Zobaczcie sami na zdjęciach.

Behind the garden is a beautiful large fountain with huge koi carps swimming in it.

The fountain is in a nice setting. And even a few trees were found here. See for yourself in the pictures.

a ogrodem znajdą się “ogród pomaranczowy” jest to park z fajnym labiryntem, jeziorkiem i dużą ilością drzew pod którymi można się schować przed słońcem. Idealnie. Żeby wejść do parku trzeba zeskanować bilet, przy wejściu i wyjściu. Trzeba pamiętać o godzinach zamknięcia kompleksu, żeby nie nocować pod gwiazdami.

Behind the garden you will find the “orange garden” is a park with a nice labyrinth, a small lake and a lot of trees under which you can hide from the sun. Perfectly. To enter the park you need to scan a ticket, at the entrance and exit. You have to remember about closing hours of the complex, not to stay under the stars.

●●●

PRZYDATNE INFORMACJE

  • gdzie to jest? Mapa

-> TUTAJ

  • Ile to kosztuje?

-> dorosły 8,50€ (kupione online 7,50€)

  • Gdzie kupić bilety?

-> w kasie obiektu lub online -> TUTAJ

  • Godziny otwarcia:

10 – 17 codziennie (poniedziałek zamknięte) w święta i niektóre poniedziałki, polecam sprawdzić dostępność na oficjalnej stronie TUTAJ

  • Parking:

-> od kwietnia do września i podczas “imprez zimowych” 2,50 € za godzinę (maksymalnie 7,50€ za auto)

Po za tym okresem parking jest darmowy.

●●●

USEFUL INFORMATION

  • where it is? Map

-> HERE

  • How much is it?

-> adult 8.50 € (bought online 7.50 €)

  • Where to buy tickets?

-> at the box office or online ->HERE

  • Opening hours:

10-17 daily (Monday closed) on holidays and some Mondays, I recommend checking availability on the official website HERE

  • Parking:

-> from April to September and during “winter events” € 2.50 per hour (maximum € 7.50 per car)

After this period, parking is free.

●●●

Będę nudna – polecam Wam sprawdzić każde miejsce, które planujecie odwiedzić. Najlepiej oficjalna strona albo google.

I will be boring – I recommend you check every place you plan to visit. The best official website or google.

W następnym wpisie ciąg dalszy tego miejsca, tym razem za dużo mniejsze pieniądze i według mnie o wiele bardziej urokliwe i zaciszne miejsce. Może nawet ciekawsze? Będąc tutaj musicie zobaczyć.

In the next post, the continuation of this place, this time for much less money and in my opinion a much more charming and secluded place. Maybe even more interesting? Being here you have to see.

MIRA

One thought on ““HET LOO” in APELDOORN NL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.