ALPY #trekking DZIEŃ 3 ● ALPS #trekking DAY 3

Trzeci dzień naszej wędrówki po Alpach francuskich był naprawdę długi, jak na nasze wcześniejsze dokonania 🙈😜

Wstaliśmy wcześnie, przed 5 rano, po to by wyjść jak najwcześniej i jak najwięcej zwiedzić!

The third day of our journey through the French Alps was really long for our earlier achievements 🙈😜

We got up early, before 5 in the morning, to go out as early as possible and visit as much as possible!

Pogoda miała być piękna, nic nas nie bolało po poprzednich dniach naszych wędrówek, więc ruszyliśmy z naszego lokum w centrum Chamonix do kolejki, która jedzie na Planpraz. Kolejka powiecie… Ale spokojnie nie przyjechałam w góry żeby jeździć kolejką! Za kolejką linową znajdować się miała naszą ścieżka. Była, ale ciężko nam było ja znaleźć 🙈

The weather was supposed to be beautiful, nothing hurt us after the previous days of our wanderings, so we moved from our apartment in the center of Chamonix to the cable car that goes to Plan Praz. Cable car, you will say … But I did not come to the mountains to ride a train! Behind the funicular, our path was to be found. It was, but it was hard for us to find 🙈

Plan?

Chamonix 1 035 m npm -> Planpraz 2 000 m npm -> ( Le Brévent 2 525 m npm ) -> La Flégère 1 894 m npm -> Les Praz 1 062 m npm -> Chamonix

A później tyle ile będzie sił, chęci i czasu.

Jak widzicie mimo sporej wysokości szczytu Le Brévent, można to zdobyć dość sprawnie i szybko. Wszystko za sprawą naszej wysokości “startowej”. Miasteczko Chamonix leży dość wysoko, przez co wejście na większość szczytów (po za Mont Blanc 4 810 m npm i Aguille Du Midi 3 842 m npm) jest w zasadzie proste. Jednak trzeba wiedzieć jak 😉 i trzeba być przygotowanym. Dla nas to jeszcze “za wysokie progi” jednak nie mówię :Nie. Moim marzeniem jest zdobyć jakiś wielki szczyt. 😜😀

Plan?

Chamonix 1 035 m above sea level –> Planpraz 2 000 m above sea level –> (Le Brévent 2 525 m above sea level) –> La Flégère 1 894 m npm –> Les Praz 1 062 m npm –> Chamonix

And then as much as there will be strength, will and time.

As you can see, despite the large amount of Le Brévent, you can get it quite quickly and efficiently. Everything thanks to our “start” height. The town of Chamonix is quite high, which means that the entrance to most peaks (after Mont Blanc 4 810 m above sea level and Aguille Du Midi 3 842 m above sea level) is basically simple. However, you need to know how;) and you have to be prepared. For us it is still “too high thresholds”, but I do not say: No. My dream is to get some big top.😜😀

Chamonix -> Planpraz

Ok! Teraz trasę, którą wybraliśmy do pierwszego punktu (Planpraz jest to miejsce widokowe, w lecie miejsce wypadowe dla takich jak ja, co lubią chodzić po górach, wspinać się, a w zimie jest tu mnóstwo stoków narciarskich) raj dla każdego 😍🏔⛰

Ok! Now route, whitch we chose to the first point (Planpraz is a scenic place, in summer the starting point for people like me, what they like to walk in the mountains, climb, and in winter there are plenty of ski slopes) paradise for everyone 😍🏔⛰

Wybraliśmy łatwiejszą, więc dłuższą trasę. Chcieliśmy więcej zobaczyć, poprostu. Druga trasa szybsza i dużo bardziej stroma, była centralnie pod kolejką linową. Tam nie da się zgubić, widzisz cały czas większość trasy. Trzeba tylko uważać przy szczycie bo tam jest już stromo, są liny i naprawdę wąskie ścieżki. Tą trasę widać z kolejki linowej.

Na zdjęciach pokaże Wam troszkę naszej, dłuższej trasy na Planpraz.

We chose an easier, longer route. We wanted to see more, just. The second route was faster and much steeper, it was centrally under the cable car. There you can not get lost, you can see most of the route all the time. You just have to be careful at the top because there is already a steep climb, there are ropes and really narrow paths. This route can be seen from the cable car.

In the pictures I will show you a little bit of our long route to Planpraz.

Doszliśmy na Planpraz, szczęśliwi że tu jesteśmy patrzymy na nasz cel, Le Brevent…A tam śnieg i nasza droga na szczyt w remoncie. Pełno głazów, śniegu i pan w koparce, jak rycerz strzeże drogi.

Porozglądaliśmy się troszkę, pobawiliśmy śniegiem, i zaczęliśmy szukać miejsca na kawę i drugie śniadanie. Była tu restauracja, jednak pan nie chciał zrobić nam kawy mówiąc, że “czynne od jutra”. Znaleźliśmy najładniejszy widok, nagrzany od słońca kamień i usiedlliśmy na kawie (z termosu).

We came to Planpraz, happy that here we are looking at our goal, Le Brevent … And there’s snow and our way to the top in renovation. Full of boulders, snow and a man in the excavator, as the knight guards the road.

We looked a little hard, played with snow, and started to look for a place for coffee and a second breakfast. There was a restaurant here, but you did not want to make us coffee saying that “open from tomorrow.” We found the prettiest view, the stone heated from the sun and settled on coffee (from thermos).

Delektowaliśmy się widokiem i czasem spędzonym razem. ❤ Obmyślając kolejny plan działania.

We enjoyed the view and time spent together. ❤ Thinking out another action plan.

Popatrzyliśmy na mapę, znaleźliśmy trasę widokową na mapie z nr 1. Szlak żółty, czyli średni poziom trudności. Grand Balcon Sud.

We looked at the map, we found a scenic route on the map with No. 1. Yellow trail, that is medium level of difficulty. Grand Balcon Sud.

Po beztroskiej przerwie poszliśmy (zygzakiem) zwiedzając to miejsce, ciesząc się śniegiem, widokami i tym, że mamy wakacje i możemy tu być, że możemy robić to co naprawdę lubimy. Bezcenny czas.

After a carefree break we went (zigzag) visiting this place, enjoying the snow, views and the fact that we have holidays and we can be here that we can do what we really like. An invaluable time.

Tras i stoków jest tu dużo, jednak łatwo znaleźć odpowiednią drogę. My mieliśmy iść mniej więcej w połowie masywu.

There are a lot of routes and slopes here, but it’s easy to find the right way. We were to go more or less in the middle of the massif.

Planpraz -> La Flégère

Tutaj droga była dłuższa ale faktycznie malownicza. Co kawałek krajobraz się zmieniał. Zmieniała się też temperatura. Po drodze spotkaliśmy tylko jeden strumień, który uratował nam życie, ponieważ przez palące nas słońce – wypiliśmy całą wodę a do końca szlaku było jeszcze daleko.

Dopełniliśmy wodę, ochlapaliśmy się lodowatą, czystą wodą. Od razu poczuliśmy się lepiej!

Here the road was longer but actually picturesque. Every piece of the landscape has changed. The temperature also changed. Along the way we met only one stream, which saved our lives, because through the sun – we drank all the water and it was still far to the end of the trail.

We filled the water, splashed with icy, clean water. We felt better right away!

Od strumyka było już nie daleko do La Flégère. Przeszliśmy to bez większych problemów. Jednak więcej rozmawialiśmy, niż robiliśmy zdjęcia. 🤷🏼‍♀️

From the brook it was not far to La Flégère. We went through it without any major problems. However, we talked more than we did photos. 🤷🏼

La Flégère -> Les Praz -> Chamonix

To kolejne miejsce, w ktorym aż roi się od różnych tras, wyciągów narciarskich. Tutaj także dojeżdża kolejka z miasteczka pod spodem, czyli z Les Praz. Miasteczko to w zasadzie połączone jest z Chamonix. Dzieli je parę km. Z łatwością można przejść pieszo tak jak my to zrobiliśmy. Pokręciliśmy się tutaj troszeczkę, skorzystaliśmy z darmowej toalety. Popatrzyliśmy jak robotnicy remontują kolejkę linową. Super, że modernizują to miejsce. W zimie narciarze będą mogli szaleć.

Zeszliśmy główną drogą do miasteczka (tą którą jeżdżą samochody) mało malownicza przez pracę remontowe i bardzo piaszczysta, stroma droga. Jednak skoro auta dają radę tedy jeździć, to tym bardziej ludzie.

This is another place where there are lots of different routes, ski lifts. There is also a train from the town underneath, that is, from Les Praz. The town is basically connected to Chamonix. They are separated by a few kilometers. You can easily walk on foot as we did. We hung up here a bit, we used the free toilet. We looked at how the workers are renovating the cable car. It’s great that they are modernizing this place. In the winter, skiers will be able to go crazy.

We went down the main road to the town (the one that drives cars), not very picturesque due to renovation work and very sandy, steep road. However, if the cars are able to drive, then the more people.

Relację z wyjazdów do Chamonix naturalnie zapisałam na instagramie TUTAJ @mira_peta

I wrote the report on trips to Chamonix naturally on instagram HERE @mira_peta

Napiszcie mi w komentarzach czy podobała Wam się nasza trasa i czy takie posty są dla Was przydatne.

Write to me in comments whether you liked our tour and whether such posts are useful for you.

●●● MIRA ●●●

2 thoughts on “ALPY #trekking DZIEŃ 3 ● ALPS #trekking DAY 3

  1. Post przydatny, oczywiście. Pokazałam swojej córce, bo swego czasu zdobywała Mount Blanc, mieszkała całe wakacje w Chamonix. Dziękujemy za ciekawy wpis.
    Pozdrowienia!

    Liked by 1 person

    1. O ja ale super! Moje marzenie 🙈 i mieszkać w górach więcej niż parę nocy i zdobyć Mont Blanc! Masz super córkę ❤ 💪 z chęcią bym spytała Pani córkę o szczegóły. Musi mieć wspaniałe wspomnienia 🏔🏔🏔

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.