Szwajcaria, Zermatt – bieganie i oszczędzanie.● Switzerland, Zermatt – running and saving. (GORNERGRAT -MARATHON 2019)

Ilu mamy tu sportowców?

Sport przynosi wiele korzyści, to fakt. Wiecej plusów niż minusów i to jest super. Nawet dla takiego leniucha  jak ja 😉 bieganie jest dla mnie (niestety) bardziej obowiązkiem niż  przyjemnością. Jednak uwielbiam łączyć wiele rzeczy w jedną  spójną  całość.

Takim wydarzeniem  był dla mnie bieg w Zermatt, Szwajcarii! Nawet sobie nie wyobrażacie ile można połączyć i zaoszczędzić podczas takiej “imprezy”.


How many athletes do we have here?  



Sport brings many benefits, it’s a fact. More pros than cons, and that’s great. Even for a lazy person like me;) running is for me (unfortunately) more a duty than pleasure. However, I love to combine many things into one coherent whole.

Such an event for me was running in Zermatt, Switzerland! You can’t even imagine how much you can combine and save during such a “party”.

1. WYCIECZKA./ TRIP.

To chyba najprzyjemniejszy aspekt udziału w biegach lub innego rodzaju sportach uprawianych na zewnątrz.  Fakt, okazja zwiedzenia nowego miejsca jest dla mnie zawsze ekscytująca i uwielbiam tą chwilę! Od momentu pomysłu, aż do realizacji.

This is probably the most pleasant aspect of participating in running or other type of outdoor sports. The fact that the opportunity to visit a new place is always exciting for me and I love this moment! From the moment of idea until implementation.

2. SPORT.

Sport jest ważny w moim życiu, tak samo jak dobre jedzenie ;)Im więcej kcal stracę, tym więcej mogę zjeść. Niestety to jest moja motywacja. Trochę wstyd się do tego przyznać, jednak każda motywacja się liczy. Uwielbiam aktywnie spędzać czas. Uwielbiam chodzić po górach, uwielbiam pływać. Dlaczego więc biegam? Ponieważ w moim przypadku to jedna z najprostszych rzeczy, które mogę wykonać. Łączy spalanie kalorii, dotlenienie mózgu z nowymi pomysłami. Tak! Gdy biegam przychodzą mi do głowy same dobre pomysły! Powiem nieskromnie…
Bieganie to dla mnie wychodzenie ze swojej strefy komfortu, a wzięcie udziału w biegach (10km lub tak jak teraz 21km) jest dla mnie czymś niezwykłym. To jednocześnie strach, euforia i nadzieja we własne siły.  Zawsze zastanawiam się czy dam radę osiągnąć cel, który sobie wyznaczyłam.
Tym razem w Zermatt się udało! To byl mój pierwszy pół maraton i biegłam go  w górach, i to nie bylejakich, w Alpach.

Przewyższenie wynosiło około 1,5 km…i jak sledzicie mnie na instagramie to wiecie o moich przygotowaniach (marnych) i o moich obawach związanych z tym biegiem.
Jednak przebiegłam ten pół  maraton w 3:43:16 godziny, nie oceniajcie  mnie proszę, to mój pierwszy pół maraton i to w górach, gdzie nie wszędzie dało się biec. Było stromo lub był korek. Tak, w jednym miejscu był  korek i staliśmy 10 minut, dla mnie to była chwila odpoczynku, jednak dla tych którym zależało na czasie współczułam. Bo widziałam ich frustrację, świadomość  że już się tego czasu nie nadrobi.


Sport is important in my life, just like good food;) The more kcal I lose, the more I can eat. Unfortunately, this is my motivation. It’s a bit ashamed to admit it, but every motivation counts. I love spending time actively. I love walking in the mountains, I love swimming. So why do I run? Because in my case it’s one of the simplest things I can do. It combines calorie burning, oxygenation of the brain with new ideas. Yes! When I run, good ideas come to my mind!
I will say immodestly … Running for me is leaving my comfort zone, and taking part in running (10km or 21km as it is now) is something unusual for me. It is also fear, euphoria and hope in their own strength. I always wonder if I can achieve the goal I set.
This time we succeeded in Zermatt! It was my first half marathon and I ran it in the mountains, and not just the smallest ones, in the Alps.
The elevation was about 1.5 km … and as you follow me on Instagram, you know about my (poor) preparations and my fears related to this race. However, I ran this half marathon in 3:43:16 hours, please don’t judge me, this is my first half marathon and in the mountains, where it was impossible to run everywhere. It was steep or traffic jam. Yes, there was a stopper in one place and we stood 10 minutes, for me it was a moment of rest, but for those who cared about time I felt sorry. Because I saw their frustration, awareness that this time will not catch up.


3. OSZCZĘDZANIE./SAVING.


Opowiadam o maratonie, i mogłabym mówić i mówić, pisać i pisać, a gdzie to oszczędzanie? Właśnie biorąc udział w biegach (gdziekolwiek) dostajemy w cenie szereg udogodnień i bonusów. Ja w Zermatt (Szwajcaria) za swój  pół  maraton zapłaciłam  80€ w 2019 roku.


W pakiecie dostałam:

  • Worek/plecak
  • Pakiet ulotek ze zniżkami
  • Bon na ciepły posiłek i piwo (makaron z sosem)
  • Numer startowy

upoważniający do DARMOWEGO PODRÓŻOWANIA KOLEJĄ PRZEZ 3 DNI i tu jest to moje oszczędzanie.

Można zaoszczędzić naprawdę  sporo pieniędzy! My oboje posiadaliśmy nr startowe, więc  oboje z moim chłopakiem mogliśmy zwiedzać Zermatt za darmo. Normalnie omijalibyśmy wyciągi i kolejki górskie – szlakiem. Jednak chcieliśmy  oszczędzać  nogi i energię na bieg, dlatego już pierwszego dnia w Zermatt pojechaliśmy zobaczyć gdzie musimy następnego dnia dobiec… powiem tak: przerażona byłam jak dużo  i wysoko muszę  biec… pociąg jechał  i jechał… widoki cudowne! My jechaliśmy w obie strony za darmo, jednak normalny bilet w obie strony kosztuje 114 € od osoby. Był to jeden z najwyższych punktów, Gornergrad 3100 m npm.  Oczywiście krótsze trasy są tańsze. Jednak jak się poskłada wszystko razem to suma wyjdzie niemała.

  • Na mecie otrzymaliśmy:


oczywiście medal, ale także koszulkę, picie (do wyboru: bulion, cola, napój energetyczny lub woda, w kubku ale i także butelkowane), baton proteinowy  i ciastko, oraz kolejne ulotki. Były dostępne prysznice i przechowalnia bagażu. Darmowy zjazd koleją.
Z ciekawostek w zależności od rodzaju biegu pakiety końcowe troszkę się różniły. Im trudniejszy bieg tym organizator wiecej energetycznych kalorii zapewniał uczestnikowi.

Do wyboru były: pół maraton (21km), maraton (42km), ultra maraton (45km). Trasy łączyły się ze  sobą, na całej długości tras byly dostępne napoje i żele energetyczne, batony, banany, woda. Z napojów energetycznych i wody korzystałam przy każdej okazji 😉
Świetne było wsparcie kibiców! Dodawali otuchy! To takie miłe jak obca osoba wola twoje imię (napisane na nr startowym) i woła, że dasz radę!



I’m talking about a marathon, and I could talk and speak, write and write, and where is saving? Just taking part in the runs (anywhere) we get a number of amenities and bonuses for the price. I in Zermatt (Switzerland) paid € 80 in 2019 for my half marathon.

In the package I got:

  • Bag / backpack
  • Package of leaflets with discounts Voucher for a warm meal and beer (pasta with sauce)
  • Start number authorizing to FREE TRAVEL TRAIN FOR 3 DAYS and here it is my saving. You can save a lot of money!


We both had a race number, so both my boyfriend and I could explore Zermatt for free. Normally, we would avoid ski lifts and roller coasters – along the trail.

However, we wanted to save legs and energy for running, so the first day in Zermatt we went to see where we have to run the next day … I will say this: I was terrified how much and how high I have to run … the train rode and rode … wonderful views! We went round-trip for free, but a normal round-trip ticket costs € 114 per person. It was one of the highest points, Gornergrad 3100 m above sea level. Of course, shorter routes are cheaper. However, if you put it all together, the sum will be considerable.


  • At the finish line we received:

of course, a medal, but also a T-shirt, drink (a choice: broth, cola, energy drink or water, in a mug but also bottled), protein bar and cake, and further leaflets. Showers and luggage room were available. Free rail exit. Interestingly, depending on the type of race, the final packages were slightly different. The more difficult the run, the organizer provided more energy calories to the participant.


The choices were: half marathon (21km), marathon (42km), ultra marathon (45km). The routes connected with each other, along the entire length of the route drinks and energy gels, bars, bananas and water were available. I used energy drinks and water at every opportunity;)


Support was great! They were encouraging! It’s as nice as a stranger, will your name (written on the start number) and call that you can do it!


Kolejną podpowiedzią jak zaoszczędzić, to WŁASNE JEDZENIE. Wiem, dla wielu to przesada. Jednak ceny w Szwajcarii są wysokie w porównaniu do cen w Polsce, Niemczech czy Holandii. Nie mniej Szwajcarzy ceny mają dopasowane do swoich zarobków. Dla nas i naszych zarobków ceny byly wysokie. I trzeba się wtedy zastanowić: czy jeździmy kolejami  górskimi i jemy swoje przywiezione ze sobą. Czy chodzimy i zwiedzamy a zaoszczędzone pieniądze wydajemy na restauracje (poznawanie lokalnych smaków) oraz jedzenie przygotowywane samemu. Opcja totalnie budżetowa: chodzimy tam gdzie się da pieszo i jemy własne jedzenie.

Another hint on how to save is OWN FOOD. I know this is an exaggeration for many. However, prices in Switzerland are high compared to prices in Poland, Germany or the Netherlands. No less Swiss prices have matched their earnings. Prices were high for us and our earnings. And then you have to think: do we ride mountain railways and eat our own brought with us. Do we walk and visit and save the money we spend on restaurants (exploring local flavors) and food prepared by ourselves. The option is totally budget: we go wherever possible on foot and eat our own food.

4. WYNAJEM /RENT


My staramy się wynajmować apartamenty albo hotele apartamentowe. Jadąc e góry szukamy zakwaterowania z pralką i kuchnią. Najlepiej w przystępnej cenie. Aby zaoszczędzić jeszcze trochę pieniędzy, używamy/szukamy kodów zniżkowych. Takich samych jak ta nasza zniżka na booking.com gwarantująca 15 € zniżki Link że zniżką  TUTAJ.

O tym jak to działa napisałam TUTAJ

We try to rent apartments or apartment hotels. Riding in the mountains, we are looking for accommodation with a washing machine and kitchen. Preferably at an affordable price. To save some more money, we use / look for discount codes. Same as our discount on booking.com guaranteeing a 15 € link discount that a discount HERE. I wrote about how it works HERE

Link do oficjalnej strony maratonu TUTAJ tu możecie sprawdzić wszystkie informacje dotyczące zawodów oraz zapisać się na następny rok! Spieszcie się! Liczba miejsc ograniczona!

Nie bójcie się o kondycję, będziecie trenować to dacie radę. A bieg i miejsce jest warte przeżycia tego wysiłku. Widoki cudne! W końcu to Szwajcaria, każda ścieżka zadbana i dobrze oznakowana. My byliśmy tutaj 4 noce i po maratonie czuliśmy się “normalnie” było  zmęczenie ale nie było  bólu  ani odcisków, kontuzji. To umożliwiło nam zwiedzanie tego cudnego miejsca przez kolejne dni naszego pobytu.

Link to the official website of the marathon HERE you can check all information about the competition and sign up for the next year! Hurry up! The number of places is limited!

Do not be afraid of fitness, you will train and you will manage. And the run and place is worth surviving this effort. Wonderful views! In the end it’s Switzerland, every path neat and well marked. We stayed here for 4 nights and after the marathon we felt “normal”, there was fatigue but no pain, no prints, no injuries. This enabled us to visit this wonderful place for the next days of our stay.




●●●MIRA ●●●

2 thoughts on “Szwajcaria, Zermatt – bieganie i oszczędzanie.● Switzerland, Zermatt – running and saving. (GORNERGRAT -MARATHON 2019)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.